اخبار

اطلاعیه امتحانات

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم دانشکده : باتوجه به تغییر تاریخ امتحانات بعضی ازدروس، لازم است دانشجویان نسبت به کنترل تاریخ امتحانات دروس خود واخذپرینت انتخاب واحد مجدد اقدام نمایند.درصورت عدم انجام کنترل مذکور،مسئولیت کلیه مشکلات احتمالی پیش آمده به عهده شخص دانشجو می باشد. موفق باشید

ادامه مطلب

اطلاعیه امتحانات

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم دانشکده: ۱-محدوده زمانی تحویل کارهای عملی دانشجویان درنیمسال جاری، هفتم تا دوازدهم دی ماه ۱۳۹۸می باشد.خارج ازاین محدوده امکان تحویل وجودندارد. ۲-به هنگام تحویل کارهای عملی،دانشجویان می بایست شخصاًٌلیستهای مربوطه راامضا نمایند.امکان امضا لیستها درزمان های دیگرموجود نمی باشد ولیستها درهمان روزتحویل آموزش دانشکده خواهدشد. ۳-درصورتی که لیستهای دروس عملی توسط دانشجو امضا نشده باشد،نمره ای برای دانشجو دردرس مذکورمنظورنخواهد شد. موفق باشید

ادامه مطلب