رییس دانشکده

ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگی : امیرحسین ذاکرزاده

مدارک تحصیلی :

کارشناسی ارشد مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی

کارشناسی مهندسی عمران

تلفن مستقیم :33583116

تلفن دفتر:59-33594950          داخلی:141