هنر

مدیرگروه هنر:

نام و نام خانوادگی: دکتر امیر حسین ذاکرزاده

مدرک تحصیلی:دکترای معماری

کارشناس گروه :

خدیجه عارفی

مدرک تحصیلی :

کارشناسی روانشناسی

تلفن دفتر:59-33594950          داخلی:173