مهندسی معماری و شهر سازی

مدیر گروه :

دکتر شروین طیبی

مدرک تحصیلی :

دکترای تخصصی شهر سازی

تلفن دفتر:59-33594950          داخلی:142

کارشناس گروه :

میترا موگویی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت

تلفن دفتر:59-33594950          داخلی:170