اعضای هیات علمی

لیست اساتید دانشکده هنر و معماری

ردیف

نام

نام خانوادگی

گروه

گرایش

مدرک تحصیلی

مرتبه

1

محمد

پورنبوی

معماری

برنامه ریزی شهری

کارشناسی ارشد

مربی

2

نسیم

خانلو

معماری

شهرسازی

دکتری تخصصی

استادیار

3

شروین

طیبی

معماری

شهرسازی

دکتری تخصصی

مربی دکتری

4

حمیده

فروزانگهر

معماری

شهرسازی

دکتری تخصصی

مربی دکتری

5

بهاره

مجربی کرمانی

معماری

شهرسازی

دکتری تخصصی

استادیار

6

امیرحسین

ذاکرزاده

معماری

مرمت آثار و بناهای تاریخی

کارشناسی ارشد

مربی

7

ساناز

حق شناس

معماری

معماری

کارشناسی ارشد

مربی (بورسیه)

8

انسیه

قربانی نیا

معماری

معماری

دکتری تخصصی

استادیار

9

علیرضا

نورییان

معماری

معماری

کارشناسی ارشد

مربی (بورسیه)

10

سارا

طاهرسیما

معماری

معماری

دکتری تخصصی

استادیار

 

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

گروه

گرایش

مدرک تحصیلی

مرتبه

1

فاطمه

سوسهابی

هنر

ارتباط تصویری

کارشناسی ارشد

مربی

2

لاله

مهدی نژاد مقدم

هنر

ارتباط تصویری

کارشناسی ارشد

مربی

3

مهناز

انصاری

هنر

تصویر سازی

کارشناسی ارشد

مربی (بورسیه)

4

ارکیده

ترابی

هنر

تصویر سازی

کارشناسی ارشد

مربی

5

افسانه

آخوندی

هنر

نقاشی

کارشناسی ارشد

مربی

6

الهام

تجلی

هنر

نقاشی

کارشناسی ارشد

مربی

7

مریم

خیری

هنر

نقاشی

کارشناسی ارشد

مربی