سرفصل رشته ها

سرفصل رشته های دانشکده هنر و معماری

معماری:

کاردانی پیوسته علمی کاربردی نقشه کشی معماری - معماری

کارشناسی ارشد مهندسی معماری

کارشناسی پیوسته مهندسی شهرسازی

کارشناسی پیوسته مهندسی معماری

کارشناسی ناپیوسته معماری

هنر:

کاردانی پیوسته علمی کاربردی گرافیک - گرافیک

کارشناسی پیوسته طراحی صنعتی

کارشناسی پیوسته عکاسی

کارشناسی پیوسته نقاشی - ورودی 94 و ماقبل

کارشناسی پیوسته نقاشی - ورودی 95 و به بعد

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباط تصویری

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی گرافیک تصویرسازی

کارشناسی ناپیوسته هنرهای تجسمی نقاشی