تماس با ما

تعداد بازدید:۸۵۹۵

رییس دانشکده هنر و معماری (آقای دکتر ذاکر زاده)                                                33583116-141

مدیر آموزش دانشکده هنر و معماری (خانم وطن خواه )                                                               173

کارشناس بایگانی و فارغ التحصیلان دانشکده هنر و معماری(آقای اکبرزاده)                                        107

کارشناس گروه هنر (خانم عارفی)                                                                                           173

کارشناس گروه معماری(خانم موگوئی)                                                                                     170