کارکنان دانشکده

تعداد بازدید:۱۱۵۵

رئیس دانشکده: دکتر امیر حسین ذاکر زاده

رئیس اداره امور آموزشی و پژوهشی : فاطمه وطن خواه

کارشناس امور دانش اموختگان و امور کلاسها: حسین بابازاده