کارکنان دانشکده

تعداد بازدید:۲۵۱۷

 

رئیس دانشکده : دکتر سعید عظمتی

معاون دانشکده : 

مدیر گروه آموزشی هنر : دکتر مهناز انصاری

مدیر گروه آموزشی  معماری و شهر سازی : دکتر سارا طاهرسیما

رئیس اداره امور آموزشی و پژوهشی : فاطمه وطن خواه

کارشناس امور دانش اموختگان و امور کلاسها : حسین بابازاده

کارشناس گروههای آموزشی : مهدی دوستی