رییس دانشکده

نام و نام خانوادگی : دکتر امیرحسین ذاکرزاده 

مدارک تحصیلی :

 مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی

تلفن مستقیم :33583116

تلفن دفتر:59-33594950          داخلی:141

تعداد بازدید:۱۱۶۶