اداره امورآموزشی و پژوهشی

تعداد بازدید:۳۱۵۱

رییس اداره امور آموزشی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی : فاطمه وطن خواه

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد جامعه شناسی

تلفن دفتر:59-33594950          داخلی:173

شماره تلفن مستقیم : 33584912