رییس اداره آموزش دانشکده

رییس اداره آموزش دانشکده

نام و نام خانوادگی : فاطمه وطن خواه

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد  جامعه شناسی

تلفن دفتر:59-33594950          داخلی:173