اعضای هیات علمی گروه هنر

تعداد بازدید:۲۶۹۶

ردیف

نام

نام خانوادگی

گروه

گرایش

مدرک تحصیلی

مرتبه

1

فاطمه

سوسهابی

هنر

ارتباط تصویری

کارشناسی ارشد

مربی (بورسیه)
2

مهناز

انصاری

هنر

تصویر سازی

دکتری تخصصی

استادیار

3

افسانه

آخوندی

هنر

نقاشی

کارشناسی ارشد

مربی

5

الهام

تجلی

هنر

نقاشی

کارشناسی ارشد

مربی

6

مریم

خیری

هنر

نقاشی

دکتری تخصصی

استادیار