اعضای هیات علمی گروه هنر

ردیف

نام

نام خانوادگی

گروه

گرایش

مدرک تحصیلی

مرتبه

1

فاطمه

سوسهابی

هنر

ارتباط تصویری

کارشناسی ارشد

مربی

2

لاله

مهدی نژاد مقدم

هنر

ارتباط تصویری

کارشناسی ارشد

مربی

3

مهناز

انصاری

هنر

تصویر سازی

کارشناسی ارشد

مربی (بورسیه)

4

ارکیده

ترابی

هنر

تصویر سازی

کارشناسی ارشد

مربی

5

افسانه

آخوندی

هنر

نقاشی

کارشناسی ارشد

مربی

6

الهام

تجلی

هنر

نقاشی

کارشناسی ارشد

مربی

7

مریم

خیری

هنر

نقاشی

کارشناسی ارشد

مربی

 
تعداد بازدید:۱۲۷۸