اعضای هیات علمی گروه معماری

ردیف

نام

نام خانوادگی

گروه

گرایش

مدرک تحصیلی

مرتبه

1

محمد

پورنبوی

معماری

برنامه ریزی شهری

کارشناسی ارشد

مربی

2

نسیم

خانلو

معماری

شهرسازی

دکتری تخصصی

استادیار

3

شروین

طیبی

معماری

شهرسازی

دکتری تخصصی

مربی دکتری

4

حمیده

فروزانگهر

معماری

شهرسازی

دکتری تخصصی

مربی دکتری

5

بهاره

مجربی کرمانی

معماری

شهرسازی

دکتری تخصصی

استادیار

6

امیرحسین

ذاکرزاده

معماری

مرمت آثار و بناهای تاریخی

کارشناسی ارشد

مربی

7

ساناز

حق شناس

معماری

معماری

کارشناسی ارشد

مربی (بورسیه)

8

انسیه

قربانی نیا

معماری

معماری

دکتری تخصصی

استادیار

9

علیرضا

نورییان

معماری

معماری

کارشناسی ارشد

مربی (بورسیه)

10

سارا

طاهرسیما

معماری

معماری

دکتری تخصصی

استادیار

 
تعداد بازدید:۲۱۹۰