اعضای هیات علمی گروه معماری

تعداد بازدید:۵۰۰۰

ردیف

نام

نام خانوادگی

گروه

گرایش

مدرک تحصیلی

مرتبه

1

سارا

زهری

معماری

معماری

دکتری تخصصی

استادیار

2

نسیم

خانلو

معماری

شهرسازی

دکتری تخصصی

استادیار

3

شروین

طیبی

معماری

شهرسازی

دکتری تخصصی

مربی دکتری

4

اعظم

اسماعیلی

معماری

معماری

کارشناسی ارشد

مربی (بورسیه)

5

سعید

عظمتی

معماری

معماری

دکتری تخصصی

استادیار

6

امیرحسین

ذاکرزاده

معماری

مرمت و احیاء آثار و بناهای تاریخی

کارشناسی ارشد

مربی (بورسیه)

7

ساناز

حق شناس

معماری

معماری

کارشناسی ارشد

مربی (بورسیه)

8

علیرضا

نورییان

معماری

معماری

کارشناسی ارشد

مربی (بورسیه)

9

سارا

طاهرسیما

معماری

معماری

دکتری تخصصی

استادیار