رشته های گروه معماری

تعداد بازدید:۴۵۱۳

ردیف

گروه آموزشی

نام رشته

مقطع تحصیلی

1

معماری

مهندسی معماری

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

2

مهندسی معماری

کارشناسی ‎پیوسته

3

مهندسی شهرسازی

کارشناسی ‎پیوسته

4

معماری

کارشناسی ‎ناپیوسته

5

علمی کاربردی نقشه کشی معماری - معماری

کاردانی پیوسته